Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen door DCDF. Het plaatsen van een bestelling impliceert dat men de onderhavige voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

1. Bestellingen

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Voor de bestellingen die op de webshop van www.dcdf.be uitgevoerd worden leveren we enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen wij je bestelling weigeren. Alle andere bestellingen kunnen in overleg ergens anders geleverd worden.

De offertes die de vertegenwoordigers indienen, verbinden DCDF pas van zodra ze bevestigd zijn, hetzij schriftelijk, hetzij voor verzending van de producten. Een bestelling kan uitsluitend met schriftelijke instemming van DCDF worden geannuleerd. Bestellingen van modellen die niet in de laatste versie van de cataloog voorkomen, kunnen in geen geval door de koper worden geannuleerd en evenmin door DCDF worden teruggenomen.

 

2. Kenmerken

De kenmerken van de artikelen, de beschrijvende fichtes, de foto's of tekeningen die in onze cataloog staan of op onze website, impliceren niet dat de fabrikanten verplicht zijn om gelijkvormige producten te leveren. In deze voorwaarden behoudt DCDF zich het recht voor om producten te leveren die wijzigen, toevoegingen of verbeteringen omvatten, zowel in hun geheel als qua details, voor zover de essentiële kenmerken hierdoor niet worden aangetast en dat ook na ontvangst van de bestelling.

 

3. Inhoud op onze website

De inhoud op onze website wordt grotendeels door ons bepaald. Wij nemen de nodige maatregelen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel als mogelijk te houden. Wij kunnen onze website en de inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Toch kunnen wij geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Er is een mogellijkheid dat de info niet voldoende accuraat is of niet volledig is. Wij zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk zijn. Schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Productfoto's en afbeeldingen zijn onder voorbehoud en niet bindend. Het werkelijke product kan afwijken van de foto's.

 

4. Prijzen

Gecommuniceerde prijzen voor professionals zijn steeds exclusief BTW, speciale verpakkingskosten en transportkosten. De facturen worden opgesteld aan de tarieven en voorwaarden die gelden op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst. DCDF behoudt zich het recht om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

5. Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant te betalen per overschrijving tot een bedrag van €1500 bereikt is. Indien het bedrag van €1500 overschreden werd, zijn onze facturen betaalbaar per overschrijving op 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

 

Laattijdige betaling

Indien een bedrag op de overeengekomen vervaldag niet betaald is:

  • lopen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten van 12% per jaar
  • wordt de volledige schuld onmiddellijk opeisbaar, in geval gespreide betaling overeengekomen was
  • worden alle (inclusief nog niet vervallen) facturen onmiddellijk eisbaar
  • worden alle lopende bestellingen opgeschort dan wel geannuleerd naar keuze door DCDF

Elke factuur die door DCDF ingevorderd moet worden, wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de verschuldigde bedragen en met een minimum van €40.

 

6. Leveringen

Het transport van de goederen verloopt steeds op risico van de koper. De koper dient het geleverde aantal colli en de staat van de goederen onmiddelijk te controleren bij ontvangst. Bij eventuele opmerkingen dient de koper deze te noteren op de leveringsbon. Na 48 uur kunnen geen klachten meer aanvaard worden.

De leveringstermijnen worden louter indicatief opgegeven. mogelijke vertragingen in de leveringen kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling, schadeloosstelling, interesten of strafbeding. Bij eventuele overmacht heeft de verkoper steeds de mogelijkheid om de verkoopovereenkomst te verbreken zonder recht op schadeloosstelling van de koper.

 

7. Klachten/terugsturen van goederen

De klachten betreffende de koopwaren moeten binnen de 48 na ontvangst van de goederen aan DCDF gemeld worden. Klachten na deze termijn worden niet meer aanvaard. DCDF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken van de goederen. Indien geen klachten ontvangen worden met betrekking tot de geleverde goederen binnen de 48 uur na de levering, worden ze verondersteld te zijn goedgekeurd. Eventueel terugsturen van goederen kan enkel en alleen na voorafgaandelijk akkoord met DCDF en na bepaling van de eventuele modaliteiten (zie "Verzenden & retourneren").

 

8. Eigendomsvoorbehoud

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat DCDF de volledige en uitsluitende eigendom van de goederen behoudt totdat de prijs ervan volledig is betaald. Vanaf levering van de goederen is de koper aansprakelijk voor schade die de goederen zouden kunnen leiden of veroorzaken, vermits het volledige risico op dat moment aan hem wordt overgedragen. Bij eventuele doorverkoop van de goederen dient de koper de nieuwe koper op de hoogte te brengen van dit eigendomsvoorbehoud.

 

9. Gebruik van de producten

Aangezien DCDF de door haar verhandelde goederen niet aanwendt of verwerkt, is enkel de koper aansprakelijk voor het aanwenden of verwerken ervan. DCDF wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor alle fouten of beschadigingen die door de natuurlijke slijtage worden veroorzaakt, die te wijten zijn aan een verkeerde montage, aan een gebrekkig onderhoud of aan enige wijziging van het product die niet door DCDF is voorzien of gespecifieerd.

 

10. Faillissement/insolvabiliteit/procedure wet continuïteit ondernemingen

Wanneer de koper insolvabel, in vereffening of beslagene is, of om een minneljke of gerechtelijke reorganisatie of faillissement verzoekt, worden de factruren van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. DCDF behoudt zich dan het recht voor om de bestelde goederen enkel te leveren tegen contante betaling of om de levering op te schorten. Bij faillissementsvonnis is de overeenkomst evenwel van rechtswege en met onmiddellijke ingang ontbonden.

 

11. Betwisting

Voor betwistingen en invorderingen zijn uitsluitend het Vredegerecht van Roeselare en de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Enkel Belgisch Recht is van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken hebben rechtsmacht.